top of page
گرین کارت از طریق کار

گر شما مي خواهيد كه يك مهاجر (فرد داراي مليت خارجي مجاز به زندگي و كار دائمي) بر اساس وجود فرصت استخدام در ايالات متحده باشيد و يا شما كارفرمايي هستيد كه مي خواهيد حمايت كننده فردي براي دريافت مجوز قانوني اقامت دائمي باشيد، فرد داراي مليت خارجي بايد در يكي از طبقه بندي هاي زير قرار بگيرد:

 

گروه اول (EB-1 حق تقدم كارمندان):

فرد خارجي داراي توانايي فوق العاده، اساتيد و محققين برجسته، برخي مجريان و مديران چند مليتي

 

گروه دوم (EB-2 كارمندان با مدارك پيشرفته يا توانايي هاي استثنايي):

افراد خارجي كه اعضاي حرفه اي داراي مدارج پيشرفته و يا مشابه آن هستند و يا افراد خارجي كه توانايي استثنايي آنان در علوم، هنر يا تجارت باعث خواهد شد تا حوزه هاي اقتصاد ملي، فرهنگ، آموزش و پروزش و يا رفاه در ايالات متحده منتفع گردند.

 

گروه سوم (EB-3 حرفه اي ها، كارمندان ماهر و ديگر كارمندان) :

افراد خارجي با حداقل دوسال سابقه كار بعنوان كارگر ماهر، حرفه اي ها با درجه ليسانس و ديگران با حداقل دوسال سابقه كار بعنوان كارگر ماهري كه مي تواند كاري را به انجام برساند كه كارگران آماده بكار در ايالات متحده قادر به انجام آن نيستند.

 

گروه چهارم (EB-4 كارگران خاص نظير شاغلين در حرفه يا مشاغل مذهبي):

افراد خارجي كه حداقل دوسال پيش از اقدام براي دريافت مجوز قانوني اقامت در ايالات متحده، بعنوان عضو يكي از ارگانهاي مذهبي كه سازماني غير انتفاعي در ايالات متحده شناخته مي شود مشغول بكار بوده و بنابه درخواست آن سازمان در ايالات متحده در يكي از مشاغل مذهبي ادامه كار خواهد داد.

 

گروه پنجم (EB-5 ايجاد اشتغال):

اگر شما علاقمند هستيد كه از شرايط مهاجرت به ايالات متحده از طريق سرمايه گذاري تجاري و كارآفريني بهره مند شويد، لطفا بخش اقامت دائمي از طريق سرمايه گذاري را مطالعه بفرماييد. اخذ اقامت دائمي براي سرمايه گذاران به تنهايي يا همراه با همسر و فرزندان مجرد امكانپذير است.

 اطلاعات بیشتر در مورد اقامت دائمي قانوني از طريق سرمايه گذاري را اینجا ببینید

برای اطلاع از آخرین وضعیت زمانبندی رسیدگی به پرونده های گرین کارت از طریق کار بر اساس اولویت ها، از طریق لینک زیر می توانید به وب سایت وزارت امور خارجه آمریکا مراجعه کنید: 

bottom of page